Medlemsvilkår - Klubb 

1. Innledning

 • Medlemsvilkårene utgjør avtalen du inngår med Klubb Nordstrand når du starter ditt abonnement og fastsetter vilkårene som gjelder for sluttbruker («Kunden») i forbindelse med bruk av kundeklubben KLUBB NORDSTRAND («Tjenesten»). Tjenesten leveres av Berit Nordstrand AS.
 • Som abonnent av Klubb Nordstrand har du tilgang til eksklusivt innhold som ukemenyer, artikler, videoer og oppskrifter, samt muligheter til å lage lister over dine favorittoppskrifter og delta på livestreams med Berit.
 • Tjenesten krever registrering med fullt navn, e-post og gyldig kortnummer.
 • KLUBB NORDSTRAND kan endre gjeldene brukervilkår dersom det gjennomføres endringer i tilbudet i Tjenesten, eller en oppdatert versjon av Tjenesten publiseres. Slike endringer vil kommuniseres til Kunden i form av en direkte henvendelse eller ved at Kunden varsles om endringene ved neste gangs bruk av Tjenesten. En eventuell fortsatt bruk av Tjenesten anses som Kundens aksept av de reviderte vilkårene.

2. Priser og betaling

 • Abonnementet betales månedlig/årlig (avhengig av valgt medlemskap) og forskuddsvis, og varer inntil Kunden velger å si opp abonnementet.
 • Betaling skjer via bankkort og behandles gjennom STRIPE. Dersom kredittkort ikke blir registrert, vil Kunden varsles. Dersom registrert kredittkort ikke kan trekkes vil KLUBB NORDSTRAND forsøke å trekke beløpet inntil 7 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke kan trekkes fra Kundens kredittkort, vil kunden miste tilgangen til Tjenesten.
 • Kunden plikter til å følge eventuelle vilkår betalingsleverandøren (STRIPE) stiller ved bruk av tredjepartsløsning.
 • Avtaleforholdet oppstår idet Kunden får tilgang til Tjenesten gjennom å tegne abonnement.
 • Eventuelle prisendringer vil annonseres på Tjenestens nettsider og kommuniseres til Kunden. Varslede prisendringer vil tidligst gjøres gjeldende 30 dager etter at skriftlig varsel er gitt til Kunden. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at en slik varslet prisendring er trådt i kraft, anses dette som et samtykke til den nye prisen. Prisøkninger vil ikke belastes Kunden dersom endringene trer i kraft i oppsigelsestiden.

3. Angrerett

 • I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos KLUBB NORDSTRAND.
 • Hvis abonnenten angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til KLUBB NORDSTRAND via kontaktskjemaet på www.beritnordstrand.no eller til følgende e-post adresse: post@beritnordstrand.no innen 14 dager etter opprettelsen av abonnementet.

4. Medlemsskap og Abonnement

 • Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.
 • E-post eller SMS som KLUBB NORDSTRAND sender til abonnenten anses som å være kjent for abonnenten innen tre dager etter avsendelse.
 • For oppsigelse av abonnementet, gå til www.beritnordstrand.no og logg inn. Gå deretter til Min side og klikk «Avslutt» under Avslutt abonnement. Ved å trykke på «Avslutt abonnement», vil du bli bedt om å logge inn hos DepositFix (som behandler ditt medlemskap), hvor du kan avslutte abonnementet ditt. Logg inn med din registrerte e-postadresse.

5. KLUBB NORDSTRANDs plikter og rettigheter

 • Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på KLUBB NORDSTRANDs side, kan KLUBB NORDSTRAND suspendere tilgangen til Tjenesten eller heve avtalen.
 • Informasjon knyttet til Kunden eller dens bruk av Tjenesten kan benyttes til drift, fremstilling, forbedring og leveranse av Tjenesten. Videre kan slik informasjon benyttes i forbindelse med intern statistikk og i videreutviklingsøyemed.
 • Kunden gir KLUBB NORDSTRAND rett til å innhente, lagre og benytte persondata som navn, e-post, IP-adresse i sine systemer. Slik informasjon skal ikke distribueres til tredjepart med mindre det er innhentet samtykke eller dette er tillatt i henhold til norsk lov.
 • KLUBB NORDSTRAND har rett til å kommunisere med abonnenter via e-post, telefon og SMS om informasjon som omhandler tilbud, endringer eller annet som omhandler Tjenesten. KLUBB NORDSTRAND kan også henvende seg til Kunden på Tjenestens nettsted.
 • Tjenesten leveres som den er og KLUBB NORDSTRAND forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og innhold fortløpende.
 • På bakgrunn av Tjenestens tekniske karakter og samspill med tredjeparter som Depositfix og Stripe, kan ikke begrensede tekniske problemer med Tjenesten utelukkes. Slike problemer innebærer ikke vesentlig mislighold av avtalen mellom partene. Dersom du opplever problemer, ta kontakt med oss på www.beritnordstrand.no/kontakt. Klubb Nordstrand forbeholder seg retten til å ikke lenger støtte enkelte nettlesere og mobilenheter som tidligere har vært støttet, dersom det forekommer endringer i deres brukervilkår. Oppdatering av Tjenesten vil kunne forekomme og vil bli forsøkt gjennomført uten tjenesteavbrudd.
 • KLUBB NORDSTRAND har rett til å helt eller delvis overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart. Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

6. Abonnentens ansvar

 • Innholdet i Tjenesten og rettigheten til innholdet tilhører Berit Nordstrand eller tredjeparter. Kunden kan bare benytte Tjenesten til privat og personlig bruk. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre Kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne.
 • Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.
 • Abonnenten kan ikke overføres til andre e-postadresser. Dersom du ønsker å endre registrert e-postadresse må du avslutte din nåværende avtale og signere en ny avtale med riktig e-post. Dersom du ikke har tilgang til din registrerte e-postadresse kan du kontakte oss på www.beritnordstrand.no/kontakt.

7. Tvisteløsninger

 • Tvister som oppstår mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet om en minnelig ordning, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler. Abonnenten kan bringe saken inn for Forbrukerrådet så lenge saken oppfyller vilkårene for dette.